Leveret af Einar Nielsen

Skal jeg sende min Søn paa Kostskole

I EN UGEGAMMEL Optage!se fra Soransk Samfund hørte man en Drøftelse af det meget betydningsfulde Spørgsmaal: »Skal jeg sende min søn paa Kostskole?« Sandt at sige havde man svært ved at mobilisere nogen større Interesse for denne Debat, der blev ført mellem Folk fra samme, velstillede lag af Samfundet. Alle Deltagere i DiSkussionen var Akademikere og de fleste af dem fhv. kostskoleelever. Nogen større afvige1se i opfattelserne af Kostskole-Systemet var der ikke Tale om. De fleste velvilligt og positivt indstillet overfor denne Skoleform. Kun et Par Tilhængere af de moderne pædagogiske Metoder, som bl.a praktiseres paa Bernadotteskolen i København tilkendegav Utilfredshed. Ellers raadede der overvejende Enighed om, at det er en udmærket Løsning, at sende sin søn påa Kostskole.Selve det fundamentale Problem som melder sig for de allerfleste Forældre før de overhovedet kan tænke paa at tage Stilling til Spørgsmaalet; nemlig det, økonomiske, blev overhovedet ikke berørt. Mellem dannede Mennesker taler man som bekendt ikke om Penge.
Det mest fornuftige syntes man blev sagt af Indlederen, Professor Johs. Brøndsted, der i et normalt, harmonisk Hjem vilde finde det naturligt ikke at sende Børnene paa Kostskole, Denne Udvej skulde man kun gribe til i særlige Tilfælde. Blandt Deltagerne i Diskussionen var Undervisningsminister Fl. Hvidberg, der havde let ved at se de positive Værdier ved Kostskolelivet. Ministeren mente, at der var Drenge, som i særlig Grad var egnet for 
Kostskolen, mens der er andre, som ikke passer til denne Skoleform. Formanden for Landstinget, K. K. Steincke kom med en virkelig vittig og træffende Bemærkmng, da han udta1te sin Mening, at alle Børn nu om Dage burde sendes på Kostskole, forudsat at deres Hjem er moderne! Han tilstod iøvrigt at han hvad Kostskoler angik, hverken vidste ud eller ind.
Det blev. af flere Deltagere fremhævet, at Børn paa Kostskole ikke behøver at miste Kontakten med Hjemmet ogForældrene. Reportagechef Dahlerup, som selv er gammel Soraner, mente endog, at Hjemmet får endnu større Værdi for Kostskoleeleven. Forældrene bliver ham endnu mere dyrebare. Rektor Bohn SorØ Akademi fastslog at Kosstskolen virker sundhedsfremmende, disciplinerende og karakterdannende. Man kunde under hans Indlæg ligefrem se de sundhedsstruttende, veldisciplinerede Elever for sig i Række og Geled.
En Mor, der var saa ganske forfærdelig dannet, at hun ikke kunde udtale Ordene Kæft, Trit og Retning, ytrede en fuldt forstaaelig Utilfredshed med Uniformeringen af Kostskoleelever. Hun var meget imod at Børn på Kostskoler skulde føle sig finere end andre, hvad der forekom fuldstændig berettiget. En anden Mor var meget utilfreds med at Kostskolerne er saa haabløst bagefter den moderne Pædagogik. Paa Linje hermed udtalte Leif Blædel, at de fleste Kostskoler stadig ledese efter de altfor Velkendte gammeldags