Leveret af Hvalsøe

Anerkendelse til dygtige
og flittige Elever

Efter Talen gennemgik Rektor oprykningerne fra de øvrige Klasser og nævnte saaledes, at der bliver 11 Elever i den nye III G k, 19 elever i den nye III G s og 21 Eleter i den nye III G m.
Rektor uddelte forskellige AnerkendeIser til adskillige af de dygtigste Elever baade blandt Stu:lenterne og blandt de øvrigc Elcver, Soransk Samfund havde fremskaffet et Eksemplar af "Sorø-Bogen", og det tilfaldt Aarets højeste Studcntereksamcn, som Erik Christiansen, III m, som tidligcrc nævnt har taget. Ib Wentzel-Froberg, III k, fik en Præmie fra Intitute Francais i Købcnhavn, Lcif Hcrmanscn, III s, fik en Præmie fra den amerikanske Ambassade, Mogens Kaas Hvalsøe III s, fik Shakespeares samlede Værker af dcn engelske Ambassade og Jørgen Johs. Juul
fik cn Bogpræmie af Foreningen "Norden", I de andre Klasser fik følgende Flidspræmier; Steen Jørgcnsen, II k, Nicls Bolwig, II s, Poul Gersling, II m, Knud Vad, I s, Jørgen Olesen, I s, Frederik Wienbcrg, 1 m, Søren Dalsgaard, IV a, Erling Lykkegaard Nielsen, IV b, Klaus Høeck Johnsen, III a, og Flemming Lchn, III b, Endelig fik Realisten Holger Just et smukt Værk om Danske Herregaarde, idet en gammel Soraner, der ønskcr at være anonym, har skænket Midlcr, saa der hvert Aar kan falde en ekstra Flidspræmie i Realklassen, Holger Just er Sydslesviger.

Soransk Samfunds Lykønskning

Den nye Formand for Soransk Samfund, Landsdommer B o eg, København, talte derpaa til Dimittenderne, idet han først takkede, fordi han maatte have Lov til paa Samfundets Vegne at give Udtryk for den Samfølelse gamle Soranere føler med Skolen, og fordi han maatte bringe en Hilsen fra ældre Kammerater til de nye Studenter. Han udtrykte Soransk Samfunds Ønske om at hjælpe de nybagte Studenter og opfordrede dem til at tilslutte sig Samfundet. Saa de kunde være med til at skabe den Troskab mod Skolen, som de gamle Soranere havde erfaret var saa værdifuld.

En Lykønskning til 65 AarsJubilaren

Dr. M a c k e p r a n g takkede derpaa for Rektors venlige velkomst til ham, og han takkede den gamle Skole for de Kundskaber den havde givet ham og det gode kammeratskab, der var fortsat højt op i Aarene, og endelig for det, Skolen, havde betydet for ham i Kraft, af dens rige Minder. Han sluttede med at udtale en Del af skolens Motto: Vivat florat – Gid den maa leve og blomstre.

Hyldest til Lærerne

En Repræsentant for Dimittendernes Forældrc, HRS, Niels Andersen, København, tog derpaa ordet f'or at rette en varm Hyldest til Skolens Lærere, som han takkede for de Kundskabcr, de havdc bibragt Eleverne og for den Maade, hvorpaa de havde præget dem med det, der var karakteris- tisk for Sorø Akadcn1i. Han sluttede med at motivere et Leve for Lærerkollegiet.

Skolens Tak til 3 lærere dcr forlader Skolen

Rektor Bohn tog derpaa Afsked med 3 af Skolens Lærere, som forlader den med Udgangen af Skoleaaret, Lektor Juul Mortenscn var især Gcnstand for Takken, idet Rektor bl. a. udtalte.

Vi vil savne Lektor .Juul Mortcnsen meget paa Skolen. Han har været her i 41 Aar, og han har værct en smuk Repræsentant for den danskc Gymnasielærerstand. Han har sat sit Præg paa Skolen gennem sin Arbcjdsiver og sin Holdning overfor Eleverne, og dt er vi ham Tak skyldig for. Derpaa takkede Rektor personligt Lektoren, fordi han havde ledert Skolen saa udmærket i Rektors Sygdomsperioder..

Ogsaa cand. mag. Helge Nielsen, der i et Aar har vikarieret eftcr Lektor Hjorts Død, og Gymnastikassistent Knud Andcrsen tog Rektor Afsked med.

Højtidellgheden sluttede med, at Forsamlingen sang den latinske Studentersang "Concinamus oh Sodales, hvorefter Rektors Ord lød: "Så er det sommerferie".