-1-

Ensom og mørk og snæver er vor Bolig,
Tummel og Spræl,
Glansen derude maa Studenten rolig
sige Farvel.
Lokkende Toner ind til os sig trænge,
Verden er lys, og Kvinden er saa smuk
  men vi Døren stænge
skønt med et Suk.
Dog i vort Kammer Fristeren forsvinder
hurtigt igen;
Verden formindskes, Pigens røde Kinder
brat falme hen.
Højt over Jorden stige vi til Kampen,
Evigheds Porte aabnes for vor Sans,
og vi se ved Lampen
Musernes Dans.
I disse to Strofer giver Hostrup en Skildring af den danske Student og hans Kaar for godt 100 Aar siden. Det er smukke Vers, og de kan ikke undgaa at gribe en den Dag i Dag. Vi ser Studentens ydre Forhold og mærker hans aandelige Rejsning, der indgyder Respekt. Men uvilkaarligt spørger vi: Er dette Billede ogsaa gyldigt i vore Dage, eller blot delvis gyldigt?
Lad os først se paa det ydre, Studentens kaar: Det er den ensomme Student, der skildres. ham der lever fjernt fra Kammeraterne i sit lille og snævre Hummer, hvortil ingen Solstraale finder Vej .Udenfor lokker Glansen: De oplyste Gader med de straalende Butikker, de festlige Teatre, de dragende Restaurationer - og saa de unge Piger med de røde Kinder! Dette er jo skrevet, før de unge Piger selv kunde blive Studenter. Men nej, Studenten maa vende Ryggen til det alt sammen - skønt med et Suk. Hvis han skal blive færdig med studierne paa kortest mulig Tid, forbyder hans Økonomi ham at kaste sig ud i Vrimlen og leve med i den festlige Glans, og han har Styrke nok til at gennemføre det.
-2-

Men derefter Skildringen af det indre, af Studentens Karakter: Som Hostrup skildrer ham, er det et Idealbillede af en ung Mand. Vel fristes han stærkt af de lokkende Toner; men uden Tøven lyder hans " Vig fra mig", og da han har stængt Døren, forsvinder Fristeren hurtigt igen. Baaret af Pligtfølelsen og af videnskabelig Interesse stiger han til Kampen højt over Jorden, hvor Evigheds Porte aabner sig for hans Sans, mens Muserne danser omkring hans Petroleumslampe. 

Jeg spørger atter: Er dette Billede af studenten og hans Kaar gyldigt eller blot delvis gyldigt i vore Dage? Jeg tror, man maa svare, at Forskellene er langt mere iøjnefaldende end Lighederne, hvilket naturligvis hænger sam- men med de store sociale Forskydninger i Samfundet selv. Jeg vilde gerne have oplæst et Digt om Studentens Kaar fra vor Tid, fra efterkrigstiden, som et Modstykke til Hostrups; men det har været mig umuligt at finde et saadant. Et Par Kolleger, jeg har bedt om at hjælpe mig, har ogsaa maattet melde Pas. Men alene det er jo meget talende. Studenterne udgør ikke længere en saadan selvstændig, fra andre Samfundsgrupper udskilt Hel- hed, at man digter om dem, skønt jeg egentlig synes, de godt kunde have fortjent nogle Strofer. 

Det er i ydre Henseende, Forskellen mellem nu og da er størst. En meget stor Del af dygtige, ubemidlede Studenter kan jo nu efter et Aars Tid eller to opnaa at komme paa Kol1egium, og er de først naaet dertil, er de paa den grønne Gren. Da er det forbi med Mørke, Ensomhed og snævre Bolig- forhold, og ovenikøbet trænger Glansen udefra ofte inden for Kollegiets Mure. Hertil kommer, at mange af vor Tids Studenter ofte ved Siden af deres studium har et eller andet Job at passe, hvorved de kan forbedre deres Økonomi: Man ser dem ansat snart i Postvæsenets Tjeneste eller som Avisuddelere paa Gaderne ved Nattetid, snart som Forhandlere af Juetræer eller som Hotelportiers, snart som Hjælpelærere eller Skibs- drenge. Noget saadant var paa Hostrups Tid ganske utænkeligt. Det sinker jo ogsaa Studiet; men Nutidens Studenter vil hellere klare deres Økonomi selv paa Studietidens Bekost-ning: end i for høj Grad ligge Hjemmet til Byrde.-3-

Der er saaledes meget stor Forskel paa de ydre Kaar, naar vi sammen- ligner Nutiden med Hostrups Tid. Men hvordan saa med den aande1ige Side af Studentens Liv? Ja, her maa man huske, at en Sammenligning van- skeliggøres, dels ved at der dimitteres langt, langt flere studenter nu til Dags, dels ved at op imod Halvdelen af Studenterne i vore Dage forlader Studierne og Musernes Dans, saa saare de har faaet deres Eksamen, og prøver at bane sig en Vej idet praktiske Liv. En Sammenligning er altsaa kun mulig ved at holde sig til dem, der fortsætter Studierne ved Uni- versitetet eller de øvrige højere Læreanstalter. Lægger de samme Energi, Alvor og Viljestyrke for Dagen som tidligere Tiders Studenter? Spørgsmaalet er umuligt at besvare præcist. I saa Fald maatte bl. a. hele Kollegielivets Indflydelse paa Studierne undersøges: Virker det fremmen- de eller spredende? Alt i alt tror jeg dog, man man sige, at vor Tids Stu- denter, hvad det aandelige Arbejde angaar, ikke staar tilbage for tid-ligere Tiders. Er deres ydre Kaar anderledes, saa er deres aandelige Styrke den samme. Ogsaa de ser Evighedens Porte aabne sig, naar de hæver sig til Aandens Kamp.
Men naar vi nu i Dag staar for at skulle dimittere et Hold Soranere, hvoraf nogle skal dyrke Videnskaberne, andre, dels Studenter, dels Realister, skal søge deres videre Uddannelse i det praktiske Liv, ligger det nær at spør- ge, om der alligevel ikke er noget, der er fælles for dem alle. noget, de mere eller mindre klart har faaet Blikket op for gennem deres Skoletid og søgt at forstaa. I forlader i Dag jeres gamle Skole, hvor I i en Aarrække har haft jeres Hjem. Har den ikke givet jer noget fælles, noget, der har Værdi for jer alle sammen med Fremtiden for Øje? "Kundskaber", vil I svare, og det er jo for saa vidt ogsaa rigtigt; men Kundskaber er af meget forskellig Art og af forskellig Værdi for den enkelte. "Opdragelse", vil en maaske sige, og maaske tilføjer han "Opdragelse til Demokrati". Jeg maa straks sige, at der ikke er noget, der hænger mig saa langt ud af Halsen som Udtrykket "Opdragelse til Demokrati", al den Stund ingen kan definere Begrebet Demokrati, saa det kan vinde almindelig Tilslutning. Nej, hvad Skolen har villet med sin Gerning, er at opdrage jer til Mennesker, slet og ret til Mennesker, det gælder i lige Grad Studenter og Realister. Hvis nu nogen spørger: Hvad er da et Menneske egentlig, kan det jo nok blive vanskeligt med Svaret. Det kan jo forklares paa mange Maader; men jeg vil holde mig til, hvad der for mig staar som det afgørende: Individets eget Maal, og derudfra bestemme, om jeg har at gøre med et Menneske eller blot en hul Organisme af Kød og Blod (det. Hostrup kalder en Filister) .Hvad er Individets eget Maal for Livet? Det er derpaa, det kommer an.

-4-

Et klart og prægnant Svar kan I finde ved at slaa op i Henrik Ibsens "Brand", som ingen Student bør være ukendt med. Der staar det, sammenfattet i to korte Linier i Slutningen af 2. Akt:

Eet er Maalet - det al blive
Tavler, hvorpaa Gud kan skrive.
Tavler! Mange af de tilstedeværende vil mindes deres Barndom, hvor hver Skoledreng havde sin lille Skifertavle med Træramme om. Dengang ødslede man ikke med Penge som i vore Dage; men Tavlerne opbevaredes paa Skolerne og toges fremaade til Regning, Skrivning og Stil. I hver Ramme var boret et Hul, hvori var rastgjort en Snor med en lille Svamp i, og den skulde naturligvis være vædet forud for hver Time. Paa den Maade kunde forrige Times Resultater hurtigt slettes ud, og man kunde begynde paa noget nyt 
At blive Tavler, hvorpaa Gud kan skrive! Det er det fælles Maal, der skiller Mennesket fra Filistrc, og som Skolen gerne skulde have ledet jer nogle Skridt henimod. Men for at Gud kan skrive paa Tavlen, maa alt det gamle være slettet ud, saa Tavlen er ren og blank. Det er vanskeligt, vanske- ligere end mange tror. Alt, hvad der er af os selv, maa bort, intet af det, vi er saa stolte af at have udrettet ved egne Kræfter, maa blive tilbage; først da erfarer vi, hvad hans Plan med os er. 
Hvis nogcn af jer heroverfor vil indvende: "Jamen jeg tror nu overho- vedet ikke paa Gud", vil jeg svare: Det skal I gaa sagte med, for det ved I knap nok selv. Først naar I er blevet helt modne, er naaet op til Midten af Tyverne og har været udsat for den haarde og ubarmhjertige Modgang i Livet, som næsten ingen undgaar, først da vil I ud fra personlig Erfaring kunne udtale jer om, hvad det er, der bærer oppe, naar det ser allermørkest ud. Jeg vil tro, I da vil kunne sige med Ibsen:

         Eet er Maalet -det at blive
         Tavler, hvorpaa Gud kan skrive.

Hermed siger jeg Farvel til jer alle sammen - det 10. Hold, jeg dimitterer fra denne Skole. Gid det maa gaa jer alle godt i Fremtiden, og gid I en Gang imellem vil sende en venlig Tanke til Sorø. Sorø vil ikke glemme jer; jeres Navne staar indskrevet i Stedets Historie.

Lev saa vel alle sammen -.